Donia 24, 9202 LB
Drachten
Tel: 06-17822214
Nederland
K.v.K 02198031 te Friesland
BTW nummer NL108032011.B01

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden van www.swingwinkel.nl

1.1. Op alle koopovereenkomsten waarbij Swingwinkel contractspartij is zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
1.2. De algemene voorwaarden zijn opgenomen op de internetsite van Swingwinkel, te weten www.swingwinkel.nl. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar toegezonden.
1.3. Het plaatsen van een bestelling bij Swingwinkel geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden. Bijzondere, van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Algemene voorwaarden van de koper en/of derden

2.1. Swingwinkel aanvaardt slechts de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2.2. Eventuele toepasselijkheid van voornoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Swingwinkel onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de koper en/of derden.

3. Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bij aanvaarding van een aanbieding of een offerte door de koper, behoudt Swingwinkel zich het recht voor deze binnen de termijn van 3 dagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
3.2 Mondelinge aanbiedingen en offertes verbinden Swingwinkel slechts nadat deze schriftelijk door Swingwinkel zijn bevestigd.

4. Overeenkomst

4.1. Swingwinkel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
4.2. Voor het plaatsen van een bestelling bij Swingwinkel dient de koper de leeftijd van 18 jaren te hebben bereikt.

5. Prijzen

5.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen zulks noodzakelijk maken dan wel de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
5.2. Swingwinkel behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Na een prijsverhoging is de koper gerechtigd zijn bestelling binnen 7 dagen te annuleren.
5.3. Alle prijzen op de internetsite van Swingwinkel zijn, tenzij anders is aangegeven, in euro’s en zijn inclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5.4. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij omruiling worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

6. Levering

6.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6.2.Swingwinkel hanteert een leveringstermijn van 30 dagen. De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 7 à 10 werkdagen. Indien de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en worden door de koper reeds gedane betalingen binnen 14 dagen door Swingwinkel geretourneerd.
6.3. Alle op de internetsite genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen nadat de factuur is verzonden.
7.2. Indien de betaling van het verschuldigde niet tijdig door Swingwinkel is ontvangen, is zij gerechtigd aan de koper een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
7.3. Swingwinkel is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de koper alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
7.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente. Tevens worden de buitengerechtelijk kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat de koper zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten.

8. Retourneren

8.1 Tenzij anders is aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende 7 werkdagen het recht om de koopovereenkomst
schriftelijk te ontbinden en de bestelling zonder opgaaf van reden binnen de genoemde termijn te retourneren. De factuur dient bij de retourzending te worden meegezonden. Door de koper reeds gedane betalingen worden binnen 14 dagen door Swingwinkel geretourneerd.
8.2 latex, pvc, leer, lingerie, ondergoed, kousen en panty’s en sexspeeltjes kunnen vanwege redenen van hygiënische aard niet worden
geretourneerd.
8.3 Het onder 8.1 genoemde is niet mogelijk indien het product gebruikt of
beschadigd is. 8.4 EroSwingwinkel aanvaardt teruggezonden bestellingen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of via e-mail akkoord is gegaan. Te retourneren producten kunnen – deugdelijk verpakt – op uw eigen kosten worden gezonden aan: Swingwinkel, Donia 24, 9202 LB Drachten.
8.5 Retourzendingen onder rembours worden aan de deur geweigerd. Retourzenidingen zijn voor uw eigen rekening.
8.6 Bij een retourzending van een product dient de reden van retourzending te worden vermeld op het retourformulier.

9. Garantie

9.1 Swingwinkel garandeert dat het geleverde product voldoet aan de in de aanbieding vermelde specificaties en staat in voor de fabrieksgarantie van het aan de koper geleverde product.
9.2 De door Swingwinkel gehanteerde garantietermijn komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
9.3 De aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen derden (herstel)werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Swingwinkel staat niet in voor gebreken die zijn veroorzaakt door nalatigheid, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid van de koper.
10.2 Swingwinkel is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een door Swingwinkel geleverd product, tenzij bewezen kan worden dat bedoelde schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Swingwinkel.
10.3 In het geval er sprake is van schade en de aansprakelijkheid van Swingwinkel hieromtrent wordt aangenomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal het voor het schadetoebrengende product gefactureerde bedrag.
10.4 Alle afbeeldingen en (technische) specificaties, zoals de gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur et cetera, op de internetsite van Swingwinkel zijn indicatief. Aan genoemde afbeeldingen en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.

11. Aansprakelijkheid m.b.t. de internetsite/disclaimer

11.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die Swingwinkel besteedt aan de samenstelling van de internetsite, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Daarnaast kan niet uitgesloten worden dat er onjuistheden in de gegevensverwerking voorkomen. Swingwinkel sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van het voornoemde de tijdelijke onmogelijkheid om de internetsite te kunnen raadplegen uitdrukkelijk uit.
11.2 Wijzigingen op de internetsite van Swingwinkel kunnen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

12. Overmacht

12.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten bij transport naar Swingwinkel of de koper, niet of niet tijdige levering van producten door leveranciers van Swingwinkel, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Swingwinkel, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Swingwinkel overmacht op, die haar ontheft van haar verplichting tot levering, zonder dat de koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
12.2 Swingwinkel is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer beoordeling, om de overeenkomst te ontbinden of de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

13. Gegevensbeheer

13.1 Indien een bestelling wordt geplaatst bij Swingwinkel, worden de gegevens van de koper opgenomen in het klantenbestand van Swingwinkel. Swingwinkel respecteert de privacy van de klanten, gaat vertrouwelijk met de gegevens om en verstrekt deze niet aan derden.
13.2 Swingwinkel maakt gebruik van een mailinglist. Indien geen prijs wordt gesteld op het ontvangen van post van Swingwinkel dan wel van de door Swingwinkel geselecteerde bedrijven, kan de klant hiertoe contact opnemen met de klantenservice van Swingwinkel.

14. Geschillen

Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Swingwinkel, indien zij dit wenst, aanhangig worden gemaakt.